Zouk Intensive Weekend 2021 Rules

Regulamin Zouk Intensive Weekend 2021

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach i zajęciach tanecznych podczas Zouk Intensive Weekend 2021 (zwanym dalej Wydarzeniem) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez Uczestnika.

2. Uczestnictwo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami Wydarzenia tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

4. Zapisując się na zajęcia podczas Wydarzenia, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Wydarzenia nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy wartościowych pozostawionych w miejscu odbywania się zajęć i imprez.

6. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, koncertach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych podczas Zouk Intensive Weekend 2021 wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajÄ™ciach tanecznych jest wykupienie karnetu typu  Full Pass,  lub Party Pass (zwanych dalej karnetami). Karnet ma formÄ™ bransoletki, którÄ… uczestnik ma obowiÄ…zek nosić na wszystkich zajÄ™ciach, imprezach i koncertach, które obejmuje wybrana forma karnetu.

2. Wszystkie karnety są imienne. Wymagane są dane podane w formularzu. Dotyczy to również wejściówek zakupionych w kasie w dniu imprezy.

3. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach i imprezach, na które został wykupiony.

4. Nie wysyłamy maila z potwierdzeniem wpływu na nasze konto opłaty za Wydarzenie (karnety, noclegi).

5. W dniu odbioru karnetu należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wpłaty (nie dotyczy karnetów grupowych).

6. Płatności za zakupione karnety należy dokonać przelewem w ciągu 48 godzin od wykonania rezerwacji. W przypadku rezerwacji karnetu w wyznaczonych przez organizatora, tzw. tańszych okresach, za termin rezerwacji uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie organizatora. Po 8 października 2021 karnety zakupić można tylko w kasie Wydarzenia.

7. Rezerwacji na warsztaty można dokonać przez formularz na stronie internetowej, przez zgłoszenie do lidera grupy lub w kasie podczas Wydarzenia, jeśli pozostały jeszcze wolne miejsca.

8. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów oraz zmian w programie (np. z poważnych powodów losowych). Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za karnet.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

4. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć Wydarzenia.

5. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do obiektu w którym odbywają się zajęcia i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

6. Zabrania się filmowania i robienia zdjęć podczas warsztatów i imprez towarzyszących oraz publikowania wszelkich materiałów audio lub wizualnych bez zgody organizatora. Za zgodą instruktorów oraz organizatora, po zakończeniu warsztatów możliwe jest wykonanie zdjęć lub nagranie filmu.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w tym również w szatniach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Marcin Giemza.

Zouk Intensive Weekend 2021 Rules

§ 1 GENERAL PROVISIONS

1. The condition of participation in parties and workshops during Zouk Intensive Weekend 2021 (which is called Event) is the acceptance of all the points written below.

2. All Participants are obligated to follow event & venue rules included in following terms & conditions.

3. Under aged Participants need the handwritten permission from their parents or caretaker.

4. Before taking part in the workshops Participants are fully aware of their health condition and state that they do not have any medical contraindication. Organizers do not take responsibility of any injuries or accidents that may occur during the Event.

5. Participants are obligated to look after their valuables. Organizers do not take any responsibility of any damage, destruction or loss of personal belongings.

6. Participation in the Event is equal with allowance he Promoter also records the proceedings of Event for documentation purposes as well as promotion and advertising of Event and events in the following years, the Promoter and sponsors. The images of persons staying at Event Venue might be recorded and subsequently broadcast for documentation, reporting, advertising or promotional purposes.

§ 2 DETAILED CONDITIONS OF PARTICIPATION

1. To attend Zouk Intensive Weekend 2021 events participants are obligated to buy Full Pass ticket or Party Pass ticket. Each one allows you to take part in events associated with your ticket. Tickets are in a form of wristbands. Wearing and presenting the event wristband during the whole festival is obligatory and non-negotiable. You are entitled to one wristband during the whole weekend of the event. It is forbidden to transfer wristbands to other people.

2. Tickets are personal. It is obligatory to fill in the form with your personal data upon purchasing the tickets on the internet. The same rules also apply to tickets bought in the ticket office during the festival.

3. Full Pass and Party Pass tickets authorize you to enter exclusively selected events and workshops associated with each ticket.

4. We are not sending back any confirmation emails about purchases made.

5. Upon collecting your ticket you are obligated to present a document with a photo that confirms your identity and printed confirmation of payment.

6. You are obligated to pay for the tickets up to 48 hours after reservation. If you fail to pay in time your reservation will be canceled. Reservation is confirmed upon receiving payment. Please take into account that banks hold transfer money for up to three days. After 8th of October 2021 tickets will be available in the Zouk Intensive Weekend 2021 festival ticket office exclusively.

7. You can make a workshop reservation online, with group leader or in a ticket office during the Event.

8. Organizers reserve the right to change any part of the event, schedule, instructors, workshops, times and locations without previous notice.

9. Organizers reserve the right to adjust the terms & conditions without notice at any time.

§ 3 VENUE RULES

1. It is strictly forbidden to smoke or drink alcohol anywhere on the Festival area.

2. You can enter the dancefloor only in clean, designated sport shoes. Shoes with metal elements and marking shoes are forbidden.

3. People who is noticeably under the influence of alcohol, narcotics or any behaviour-modifying substance, or is behaving, or considered by Organizators likely to behave, violently, harmfully or in a manner contrary to public order and/or safety will be banned from the Festival.

4. Participants undertake to respect other people, their property and property of the events hosting place.

5. Participants are responsible of any material loses or damage they made, aware or not, to hosting events properties.

6. Filming and taking photos during the workshops and parties as well as publishing audio or visual materials without permission of organizers is forbidden. It is possible to film and take photos only after the workshops if teachers and organizers agree.

7. Organizers do not take any responsibility for personal valuables left on the events area, including coatrooms. Participants are responsible for security of their belongings.

I agree to the processing of my personal data in accordance with the Law on the protection of personal data in connection with the implementation of the application. Providing the data is voluntary, but necessary to process the query. I have been informed that I have the right to access my data, the possibility of correcting it, requesting discontinuation of its processing. The personal data administrator is Marcin Giemza.

Rules published here are just a translation of the original polish version. In case of any inconsistencies, polish version is deciding.