Regulamin

Regulamin Zouk Wroclove Festival 2024

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach i zajęciach tanecznych podczas Zouk Wroclove Festival 2024 (zwanym dalej Wydarzeniem) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez Uczestnika.

2. Uczestnictwo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami Wydarzenia tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

4. Zapisując się na zajęcia podczas Wydarzenia, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Wydarzenia nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy wartościowych pozostawionych w miejscu odbywania się zajęć i imprez.

6. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, koncertach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych podczas Zouk Wroclove 2024 wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. KARNETY – RODZAJE
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest wykupienie karnetu np. Single Path, Master Path, Marathon Pass, Beginner Pass (zwanych dalej karnetami). Karnet ma formę bransoletki, którą uczestnik ma obowiązek nosić na wszystkich zajęciach, imprezach i koncertach, które obejmuje wybrana forma karnetu.

2. KARNETY – FORMA IMIENNA
Wszystkie karnety są imienne. Wymagane są dane podane w formularzu. Dotyczy to również wejściówek zakupionych w kasie w dniu imprezy.

3. KARNET – UPRAWNIENIA
Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach i imprezach, na które został wykupiony.

4. POLITYKA ZWROTÓW

4.1. PEŁEN ZWROT
Karnet można zwrócić do 19 lutego 2024. W takim przypadku dokonujemy zwrotu pełniej kwoty za zakupiony karnet.

4.2. ZWROT PO 20 MARCA 2023 R.
W przypadku rezygnacji z zakupionego karnetu po 19 lutego 2024 zwracane będzie jedynie 50% jego wartości. istnieje możliwość przekazania go w pełnej wartości innej osobie – należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając nazwisko nowej osoby na adres mailowy: info@zoukwroclove.pl. Wówczas, po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty od osoby zastępującej, Organizator zwróci środki na konto osoby rezygnującej. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Organizatorem.

4.3. ZWROT PO 1 KWIETNIA 2023 R.
Od 1 kwietnia 2024 zwrot środków nie będzie możliwy, lecz od 1 kwietnia do 19 maja 2024 istnieje możliwość przepisania karnetu na inną osobę, za dopłatą wyrównawczą (różnica między kwotą obowiązującą w terminie bieżącym względem terminu zakupu) – należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając nazwisko nowej osoby i potwierdzenie dokonanego wcześniej przelewu na adres mailowy: info@zoukwroclove.pl. 

4.4. ZWROT PO 20 MAJA 2023 R.
Od 20 maja 2024 nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony karnet ani przepisania do na inną osobę.

5. POTWIERDZENIE WPŁATY
Organizator po otrzymaniu płatności wysyła maila z potwierdzeniem wpływu na konto wydarzenia dokonanej opłaty.

6. KARNET – ODBIÓR W DNIU WYDARZENIA
W dniu odbioru karnetu należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wpłaty.

7. PŁATNOŚCI
Płatności za zakupione karnety należy dokonać w ciągu 48 godzin od wykonania rezerwacji przelewem lub poprzez dostępną na stronie płatność on-line. W przypadku rezerwacji karnetu w wyznaczonych przez organizatora, tzw. tańszych okresach (np. early bird), za termin rezerwacji uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie organizatora. Po 19 maja 2024 karnety zakupić można tylko w kasie Wydarzenia.

Podmiotami uprawnionymi do przyjmowania płatności są:

Fundacja Dance Wroclove Foundation
Wrocław 50-244, Pl. Św. Macieja 10/8
Numer KRS: 0000950472
REGON: 521147352, NIP: 8982273375

Kompeks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Bielsko-Biała 43-300, Głowackiego 8/14
Numer KRS: 0000936667
REGON: 520722908, NIP: 5472228753

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami są Blue Media S.A. oraz PayU S. A.

Dostępne formy płatności:
Przelew on-line
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. REZERWACJA
Rezerwacji na warsztaty można dokonać przez formularz na stronie internetowej lub w kasie podczas Wydarzenia, jeśli pozostały jeszcze wolne miejsca.

9. POLITYKA REKLAMACJI

9.1. Reklamacje można składać w formie pisemnej wysyłając wiadomość e-mail na adres info@zoukwroclove.pl.

9.2. Reklamacja powinna być wysyłana z adresu e-mail użytego podczas zakupu.

9.3. Reklamacja będzie rozpatrzona w maksymalnym czasie 30 dni.

9.4. Odpowiedź na reklamacje będzie wysłana drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakupu.

10. PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów oraz zmian w programie (np. z ważnych powodów losowych). Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za karnet.

11. PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

4. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć.

5. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do obiektu w którym odbywają się zajęcia i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

6. Zabrania się filmowania i robienia zdjęć podczas warsztatów i imprez towarzyszących oraz publikowania wszelkich materiałów audio lub wizualnych bez zgody organizatora. Za zgodą instruktorów oraz organizatora, po zakończeniu warsztatów możliwe jest wykonanie zdjęć lub nagranie filmu.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w tym również w szatniach.

8. Poprzez zgłoszenie udziału w Wydarzeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne jego przetworzenia. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Marcin Giemza.