Regulamin

Regulamin Zouk Wroclove Festival 2022

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach i zajęciach tanecznych podczas Zouk Wroclove 2022 (zwanym dalej Wydarzeniem) jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez Uczestnika.

2. Uczestnictwo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Uczestnika na przyjęcie warunków Regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

3. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami Wydarzenia tylko za pisemną zgodą rodziców/opiekunów.

4. Zapisując się na zajęcia podczas Wydarzenia, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej, a w zajęciach bierze udział na własną odpowiedzialność. Organizatorzy Wydarzenia nie odpowiadają za kontuzje Uczestników zajęć.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy wartościowych pozostawionych w miejscu odbywania się zajęć i imprez.

6. Wszystkie osoby, poprzez uczestnictwo w imprezach, koncertach i wszystkich innych wydarzeniach organizowanych podczas Zouk Wroclove 2022 wyrażają zgodę na rejestrowanie i publikację materiałów ze swoim wizerunkiem.

§ 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach tanecznych jest wykupienie karnetu typu  Full Pass,  lub Party Pass (zwanych dalej karnetami). Karnet ma formę bransoletki, którą uczestnik ma obowiązek nosić na wszystkich zajęciach, imprezach i koncertach, które obejmuje wybrana forma karnetu.

2. Wszystkie karnety są imienne. Wymagane są dane podane w formularzu. Dotyczy to również wejściówek zakupionych w kasie w dniu imprezy.

3. Karnet uprawnia tylko i wyłącznie do uczestnictwa w zajęciach i imprezach, na które został wykupiony.

4. Karnet można zwrócić do 20 marca 2022. W takim przypadku dokonujemy zwrotu pełniej kwoty za zakupiony karnet.

W przypadku rezygnacji z zakupionego karnetu po 20marca 2022 będzie zwracane jedynie 50% jego wartości lub istnieje możliwość przekazanie go innej osobie – należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając nazwisko nowej osoby na adres mailowy: info@zoukwroclove.pl. Od 1 kwietnia 2022 nie zwracamy pieniędzy, ale do 20 maja 2022 istnieje możliwość przekazania go innej osobie, za dopłatą wyrównawczą – należy o tym poinformować Organizatora, wysyłając nazwisko nowej osoby i potwierdzenie przelewu na adres mailowy: info@zoukwroclove.pl. Od 20 maja 2022 nie ma możliwości zwrotu pieniędzy za zakupiony karnet ani podmiany osób.

5. W przypadku rezygnacji z karnetu zakupionego w cenie grupowej należy zgłosić to organizatorowi grupy.

6. Nie wysyłamy maila z potwierdzeniem wpływu na nasze konto opłaty za Wydarzenie (karnety, noclegi).

7. W dniu odbioru karnetu należy mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem oraz dowód wpłaty (nie dotyczy karnetów grupowych).

8. Zniżka grupowa dotyczy jedynie karnetów typu Combo Pass, Fullpass i Fullpass for Begginers.

9. Płatności za zakupione karnety należy dokonać przelewem lub on-line w ciągu 48 godzin od wykonania rezerwacji. W przypadku rezerwacji karnetu w wyznaczonych przez organizatora, tzw. tańszych okresach, za termin rezerwacji uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie organizatora. Po 20 maja 2022 karnety zakupić można tylko w kasie Wydarzenia.

10. Rezerwacji na warsztaty można dokonać przez formularz na stronie internetowej, przez zgłoszenie do lidera grupy lub w kasie podczas Wydarzenia, jeśli pozostały jeszcze wolne miejsca.

11. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktorów oraz zmian w programie (np. z poważnych powodów losowych). Zmiana taka nie skutkuje prawem Uczestnika do wycofania wpłaty za karnet.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

§ 3 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE PROWADZENIA ZAJĘĆ

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

2. Na salę taneczną można wejść tylko w czystym obuwiu zamiennym, które nie niszczy podłogi (nie posiada metalowych elementów, mogących mieć kontakt z podłożem oraz nie pozostawia innych śladów).

3. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym Uczestnikom lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

4. Uczestnik zobowiązuje się do poszanowania praw i godności pracowników i innych Uczestników zajęć Wydarzenia.

5. Uczestnicy zajęć proszeni są o poszanowanie mienia należącego do obiektu w którym odbywają się zajęcia i zobowiązani do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

6. Zabrania się filmowania i robienia zdjęć podczas warsztatów i imprez towarzyszących oraz publikowania wszelkich materiałów audio lub wizualnych bez zgody organizatora. Za zgodą instruktorów oraz organizatora, po zakończeniu warsztatów możliwe jest wykonanie zdjęć lub nagranie filmu.

7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w tym również w szatniach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Marcin Giemza.